NEVARNE SNOVI

Če je snov klasificirana kot nevarna snov, to pomeni, da bi prišlo v primeru razsutja ne le do neposredne škode na tovoru, temveč bi to utegnilo ogroziti tudi transportno sredstvo, osebe, ki se nahajajo v bližini, ter ožje in širše okolje.

 • plini
 • vnetljive tekočine
 • zgorljive trdne snovi snovi, ki pospešujejo gorenje
 • jedke snovi
 • strupi
 • radioaktivne snovi
 • kužne in gabljive snovi
 • snovi s posebnimi nevarnostmi

 

Mednarodne oznake nevarnih snovi pri prevozu

Številka nevarnosti (Kemlerjeva števila) in UN številka (identifikacijske številke Združenih narodov) (na oranžni tabli) je sestavljena iz dveh ali treh številk ali je k temu dodana še črka.

250px-Orange_panel_66_1557

 

Označba za prevoz nevarnih snovi (zgoraj stopnja nevarnosti (Kemlerjevo število), spodaj vrsta nevarnosti)

Pomen prvega števila je:

 • 1= eksplozivna snov
 • 2= plini (pod tlakom ali utekočinjeni)
 • 3= vnetljive tekočine, plini ali hlapi
 • 4= vnetljive trdne snovi
 • 5= oksidirajoče snovi ali organski peroksidi
 • 6= strupene snovi ali strupi
 • 7= radioaktivne snovi
 • 8= jedke snovi
 • 9= tveganje ob spontanih burnih reakcijah

Vrste nevarnosti, ki jih označuje druga številka:

 • 0= ni posebne nevarnosti
 • 1= nevarnost eksplozije
 • 2= nevarnost nastajanja plinov
 • 3= vnetljivost
 • 4= značilno samo za taline
 • 5= oksidirajoče lastnosti
 • 6= strupenost
 • 7= radioaktivnost
 • 8= nevarnost burne kemijske reakcije
 • 9= tveganje ob spontanih burnih reakcijah

Tabela pomnoženih ali ponavljajočih se številk, ki označujejo povečano nevarnost:

 • 22= globoko podhlajen plin
 • 33= zelo vnetljiva tekočina
 • 44= trdna snov, ki je s taljenjem prešla v tekočino
 • 55= zelo močan oksidant
 • 66= zelo močan strup
 • 77= zelo močna radioaktivna snov
 • 88= zelo močno jedko sredstvo
Kadar je druga številka 0 pomeni, da nevarna snov nima posebno močnih reakcijskih lastnosti.
Kadar število sestavljajo trije znaki pomeni, da obstaja možnost verižne reakcije.
Kadar je številkama dodan X pomeni, da bo snov burno reagirala z vodo.
 • X= nevarnost pri stiku z vodo

Identifikacijska (Kemlerjeva) števila Nevarnosti pri transportuGHS PIKTOGRAMI ZA NEVARNOST (NOVI)

KAJ JE GHS?

GHS (Globally Harmonized System) = globalno poenoten sistem razvrščanja, pakiranja in označevanja  poenoten sistem razvrščanja, pakiranja in označevanja nevarnih kemikalij

= standardizirani REGULATORNI kriteriji
= skupen dogovor držav (EU in ne – EU)
= podoben trenutnemu EU sistemu
= osnovno orodje novi EU kemijski zakonodaji (REACH)

RAZREDI NEVARNOSTI

 • fizikalne nevarnosti
 • nevarnosti za zdravje
 • nevarnosti za okolje

GHS FIZIKALNE NEVARNOSTI

fizikalne_nevarnosti

GHS PIKTOGRAM RAZRED IN KATEGORIJA NEVARNOSTI
fizikalne_nevarnosti_1 Nestabilni eksplozivi
Eksplozivi podrazredov 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
Samoreaktivne snovi in zmesi, vrsti A, B
Organski peroksidi, vrsti A, B
fizikalne_nevarnosti_2 Vnetljivi plini, kategorija nevarnosti 1
Vnetljivi aerosoli, kategoriji nevarnosti 1, 2
Vnetljive tekočine, kategorije nevarnosti 1, 2, 3
Vnetljive trdne snovi, kategoriji nevarnosti 1, 2
Samoreaktivne snovi in zmesi, vrste B, C, D, E, F
Piroforne tekočine in trdne snovi, kategorija nevarnosti 1
Samosegrevajoče se snovi in zmesi, kategoriji nevarnosti 1, 2
Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline, kategorije nevarnosti 1, 2, 3
Organski peroksidi, vrste B, C, D, E, F
fizikalne_nevarnosti_3 Oksidativni plini, kategorija nevarnosti 1
Oksidativne tekočine, kategorije nevarnosti 1, 2, 3
Oksidativne trdne snovi, kategorije nevarnosti 1, 2, 3
fizikalne_nevarnosti_4 Plini pod tlakom: stisnjeni plini; utekočinjeni plini; ohlajeni utekočinjeni plini;
Raztopljeni plini
fizikalne_nevarnosti_5 Jedko za kovine, kategorija nevarnosti 1

GHS NEVARNOSTI ZA ZDRAVJE

nevarnosti_za_zdravje

GHS PIKTOGRAM RAZRED IN KATEGORIJA NEVARNOSTI
nevarnosti_za_zdravje_1
Akutna strupenost (oralno, dermalno, pri vdihavanju), kategorije nevarnosti 1, 2, 3
nevarnosti_za_zdravje_4 Jedkost za kožo, kategorije nevarnosti 1A, 1B, 1C
Hude poškodbe oči, kategorija nevarnosti 1
nevarnosti_za_zdravje_2 Akutna strupenost (oralno, dermalno, pri vdihavanju), kategorija nevarnosti 4
Draženje kože, kategorija nevarnosti 2
Draženje oči, kategorija nevarnosti 2
Preobčutljivost kože, kategorija nevarnosti 1
Specifična strupenost za posamezne organe – enkratna izpostavljenost, kategorija nevarnosti 3
Draženje dihalnih poti
Narkotični učinki
nevarnosti_za_zdravje_3 Preobčutljivost dihal, kategorija nevarnosti 1
Mutagenost za zarodne celice, kategorije nevarnosti 1A, 1B, 2
Rakotvornost, kategorije nevarnosti 1A, 1B, 2
Strupenost za razmnoževanje, kategorije nevarnosti 1A, 1B, 2
Specifična strupenost za posamezne organe – enkratna izpostavljenost, kategoriji nevarnosti 1, 2
Specifična strupenost za posamezne organe – ponavljajoča se izpostavljenost, kategoriji nevarnosti 1, 2
Nevarnost pri vdihavanju, kategorija nevarnosti 1

GHS NEVARNOSTI ZA OKOLJE

nevarnosti_za_okolje

GHS PIKTOGRAM RAZRED IN KATEGORIJA NEVARNOSTI
nevarnosti_za_okolje_1 Nevarno za vodno okolje
– kategorija akutne nevarnosti 1
– kategoriji kronične nevarnosti 1, 2