OBČNI ZBOR – ZBOR ČLANOV

Občni zbor – zbor članov

 

Občni zbor je najvišji organ PGD, ki ga sestavljajo vsi aktivni člani. Mladoletne člane do petnajstega leta zastopajo njihovi zakoniti zastopniki. Občni zbor je lahko reden ali izreden. Redni občni zbor sklicuje upravni odbor enkrat letno, najkasneje do konca meseca marca.

Naloge in pristojnosti Občnega zbora:

– sklepa o dnevnem redu
– sprejme in spreminja Statut in druge splošne akte PGD
– sprejema letno poročilo za vsako koledarsko leto, ki vsebuje bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju PGD; pred sprejetjem letnega poročila mora     nadzorni odbor opraviti notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem PGD
– sprejema program dela in finančni načrt
– voli in razrešuje predsednika, poveljnika in člane organov PGD (upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo)
– voli predstavnike PGD v občni zbor GZ
– odloča o pritožbah in prošnjah zoper sklepe organov PGD
– odloča o povezovanju v gasilsko zvezo
– odloča o statusnih spremembah PGD
– podeljuje naziv častnega člana
– podeljuje priznanja PGD
– odloča o nakupu in prodaji nepremičnin
– sklepa o prenehanju PGD
– odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani PGD, ki so v skladu s cilji PGD