SPLOŠNO O MLADINI

V skladu s Statutom se v PGD za delo z gasilsko mladino imenuje mladinska komisija, ki jo sestavljajo mentorji mladine. V GZ sestavljajo mladinsko komisijo predsedniki mladinskih komisij iz članov PGD. Mladinsko komisijo gasilske regije sestavljajo predsedniki mladinskih komisij iz GZ v gasilski regiji. Predsednika mladinske komisije v regiji izbere regijski svet izmed mentorjev mladine v PGD iz regije.

Pri GZS deluje Mladinski svet.

Za člana mladinske komisije na katerem koli nivoju in v Mladinski svet pri GZS je lahko imenovan oziroma izvoljen le član, ki ima opravljen izpit za mentorja mladine.

Struktura članstva v Mladinskem svetu mora biti usklajena z zakonom, ki ureja javni interes v mladinskem sektorju.

Mladinske komisije organizirajo dejavnosti za kadrovanje in delo mladih v PGD in GZ. S programom dela pospešujejo oblikovanje osebnosti mladih članov; omogočajo njihov vsestranski razvoj za odgovorno delovanje v gasilski organizaciji in družbi; omogočajo prostovoljnost, demokratičnost, strpnost in odprtost, ustvarjalnost, usposabljanje in vzgojo, sodelovanje mladih in starejših, prijateljstvo in poštenost pri izvajanju nalog; nudijo enake možnosti vsem članom znotraj gasilske organizacije in izven nje.

Naloga mladinskih komisij je priprava letnih programov za delovanje mladih, preko katerih mladi spoznavajo gasilsko organizacijo, njene naloge, se udeležujejo gasilskih, športnih, rekreativnih in kulturnih dejavnosti ter letovanj. Na podlagi usposabljanja in dela se vključijo v delovanje PGD ter sodelujejo z mladimi v drugih društvenih organizacijah v kraju.

Predstavniki mladinskih komisij oziroma Mladinskega sveta GZS sodelujejo s sorodnimi mladinskimi organizacijami na nivoju občine, regije, države ali izven nje.

Predstavniki Mladinskega sveta GZS sodelujejo s Komisijo mladinskih vodnikov pri CTIF, Uradom za mladino pri Ministrstvu za šolstvo in šport, Mladinskim svetom Slovenije in drugimi gasilskimi komisijami in nevladnimi organizacijami na področju dela z mladimi na ravni države in izven nje.


 Pravilnik o delu mladih v gasilski organizaciji

Status nacionalne mladinske organizacije – odločba

Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju